Nagłówek

Opis usługi

Uniwersytecki System Obsługi Studiów w chmurze zwany w skrócie USOS Cloud to usługa wytworzona przez Uniwersytet Warszawski dla innych mazowieckich uczelni. W ramach tej usługi udostępniane są na zasadach Cloud Computing elementy składowe ekosytemu USOS. 

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów. Przechowywanie danych w postaci cyfrowej istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych dokumentów, pozwala między innymi na wyeliminowanie papierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów. Więcej informacji o USOS na stronie https://www.usos.edu.pl/

Dzięki udostępnieniu tej usługi w tzw. chmurze szkoły wyższe nie muszą same tworzyć infrastruktury technicznej potrzebnej do obsługi USOS. Dodatkowym profitem dla uczelni uczestniczących w projekcie USOS Cloud jest możliwość korzystania z ogromnego doświadczenia administratorów zarządzających systemem USOS na Uniwersytecie Warszawskim, który jest największym uniwersytetem korzystającym z tego systemu.

Aktualnie w skład pakietu udostępnianego w ramach USOS Cloud wchodzą:

W ramach projektu USOS Cloud współpracują z nami:

❯❯ Przejdź do strony o USOS Cloud

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego