O Projekcie

Uniwersytet Warszawski pełni kluczową rolę w rozwoju nauki i dydaktyki w województwie mazowieckim oraz w skali całego kraju. Istotnym czynnikiem warunkującym sprawną realizację zadań statutowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego skuteczny rozwój jest sprawna komunikacja pomiędzy Uniwersytetem a mieszkańcami regionu stanowiącymi większość studentów, pracowników oraz kontrahentów UW. W tym celu Uniwersytet chce rozwijać infrastrukturę i e-usługi współtworzące nowoczesną platformę technologiczną oferującą różne typy usług elektronicznych – od platformy usług Web 2.0 przez możliwość integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, po kanały komunikacji głosowej. Aby zapewnić sprawne działanie wdrażanych e-usług uczelni, konieczne jest także usprawnienie elektronicznego systemu obiegu dokumentów uczelni, serwisów udostępniania i wymiany informacji.

Portal Uniwersytecki jest platformą, która integruje system zarządzania treścią, repozytorium dokumentów oraz silnik procesów biznesowych. Jednym z głównych jej atutów jest możliwość samodzielnego utworzenia własnego serwisu internetowego przez każdy podmiot funkcjonujący w ramach Uniwersytetu, bez konieczności posiadania jakiejkolwiek specjalistycznej wiedzy informatycznej. Portal uniwersytecki funkcjonuje obecnie w formie pilotażowej, niepozwalającej ze względów wydajnościowych na założenie w nim serwisów internetowych pełniących rolę głównych kanałów komunikacji społecznej, takich jak oficjalna strona www, strony jednostek organizacyjnych czy Biuletyn Informacji Publicznej.

Infrastruktura informatyczna Uniwersytetu Warszawskiego składa się z kilkunastu dużych systemów, przechowujących komplet informacji o pracownikach, studentach, projektach naukowych etc. Ponadto utrzymywane są systemy finansowe i kadrowe. W przypadku każdego z tych systemów bezpieczeństwo danych jest priorytetem. W efekcie, Uniwersytet Warszawski posiada zespół ekspertów z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, ochrony systemów sieciowych oraz informatyki kryminalistycznej. Posiadana infrastruktura umożliwia nie tylko pasywną ochronę systemów, ale też stały nadzór nad nimi i proaktywną analizę potencjalnych zagrożeń.

Uniwersytet Warszawski zarządza największym i najbardziej zaawansowanym technicznie wdrożeniem Uczelnianego Systemu Obsługi Studiów (USOS). System ten powstał na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie jest rozwijany przez konsorcjum MUCI (MiędzyUczelniane Centrum Informatyzacji), zrzeszające ponad 30 uczelni korzystających z USOS. Infrastruktura informatyczna posiadana przez UW pozwala obecnie na obsługę ok. 60 000 studentów.

Zespół administratorów zatrudniony na UW posiada unikalną wiedzę nt. rozbudowy, skalowania oraz optymalizacji systemu. W roku 2011 dzięki współpracy kilku jednostek UW uruchomiona została usługa USOS-klaster. Dzięki wykorzystaniu elementów technologii Cloud-computing zbudowana została centralna infrastruktura, która obsługuje system USOS oraz usługi z nim powiązane. Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką niezawodność oraz komfort korzystania z usługi. Niestety obecna platforma techniczno-systemowa nie umożliwia rozbudowy tego środowiska do skali niezbędnej do zaoferowania tej usługi innym potencjalnie zainteresowanym takim wdrożeniem podmiotom szkolnictwa wyższego na Mazowszu

Uniwersytet Warszawski corocznie wydaje dziesiątki tysięcy decyzji administracyjnych związanych np. z poinformowaniem kandydatów na studia o ich przyjęciu lub nieprzyjęciu, zmianach statusu studentów czy pracowników. Dotychczas decyzje te wydawane są w formie papierowego powiadomienia i najczęściej wysyłane pocztą, co generuje koszty związane z zakupem papieru, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących czy usług pocztowych. Dodatkowym problemem jest czas konieczny do wytworzenia i dostarczenia takiej przesyłki, co przy dużej ilości takich decyzji (zwłaszcza w procesie informowania o wynikach rekrutacji na studia) powoduje duże opóźnienia w dotarciu decyzji uczelni do adresata.

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią wyższą w kraju, w której występuje mnogość różnorodnych procesów oraz spraw możliwych do zainicjowania. Tak duża skala zagadnień oraz bardzo duże rozproszenie geograficzne sprawia, że sposoby załatwiania spraw i realizacji procesów w oparciu o komunikację „papierową” są nieefektywne i prowadzą do opóźnień w podejmowaniu czynności lub nawet kończą się „zagubieniem” wielu spraw. Dlatego budowa elektronicznego systemu obiegu i udostępniania dokumentów jest krytycznym komponentem dla zapewnienia dalszego skutecznego działania UW.

Uniwersytet Warszawski współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi w ramach konsorcjum Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji. Wśród członków można wymienić z terenu Polski np. Uniwersytet Jagielloński, z Mazowsza np. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Głównym zadaniem tego konsorcjum jest rozwijanie narzędzi i usług informatycznych wspierających proces zarządzania i rozliczania toku studiów na uczelniach wyższych.

Rozwój tych narzędzi odbywa się w sposób federacyjny, gdzie każda z uczelni odpowiada za implementację innego modułu systemu.

Dotychczas stosowana praktyka współpracy polegała na przesyłaniu kodu źródłowego, aplikacji, dokumentacji poprzez pocztę elektroniczną.

Zbudowanie usługi Federacyjnego zarządzania tożsamością umożliwi uruchomienie dostępu do wspólnego repozytorium kodu wszystkim obecnym członkom konsorcjum oraz zachęci inne organizacje do przystąpienia w przyszłości do konsorcjum.

E-usługa Bezpieczne aplikacje internetowe dla Mazowsza umożliwi poprawę bezpieczeństwa, co wpłynie na lepsze funkcjonowanie i rozwój aplikacji internetowych innych uczelni, przede wszystkim sfederowanych w MUCI, ale także potencjalnych członków.

Biorąc pod uwagę nasilenie współpracy UW z partnerami zewnętrznymi – szkołami wyższymi, ale również instytucjami publicznymi typu – Ministerstwami, Urzędami, Instytutami badawczymi, w zakresie wspólnych projektów, badań, zamówień i innych aktywności należy przyjąć, iż usługa Federacyjne zarządzanie tożsamością dla uczelni i urzędów Mazowsza pozwoli stworzyć kanały bezpiecznej wymiany informacji, zasobów, dokumentów, opracowań, danych (np. finansowych, geograficznych itp.) niezbędnych do realizacji współpracy pomiędzy podmiotami.

Uniwersytecki System Obsługi Studiów jest narzędziem udostępnianym niemal 40 uczelniom wyższym w kraju w ramach konsorcjum MUCI. Możliwości tego systemu wzbudzają duże zainteresowanie kolejnych uczelni wyższych zarówno z terenu Mazowsza jak i całego kraju. Możliwość uruchomienia usługi „USOS jako usługa w chmurze” umożliwi przyspieszenie rozwoju systemu, jego upowszechnienie, a także ułatwi zainteresowanym uczelniom jego wdrożenie.

 

Cel główny:

Rozwój społeczeństwa informacyjnego Mazowsza poprzez wdrożenie e-usług na rzecz społeczności regionu, kandydatów, studentów i pracowników UW i organizacji współpracujących z UW oraz systemu obiegu dokumentów podnoszącego jakość zarządzania uczelnią.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz społeczności Mazowsza;
 • Uruchomienie nowych usług elektronicznych;
 • Zwiększenie efektywności pracy poprzez lepsze zarządzanie zadaniami i ich rozliczalnością;
 • Znacząca poprawa jakości obsługi kandydatów na studia, studentów i pracowników UW poprzez wydawanie decyzji administracyjnych przez ePUAP;
 • Zwiększenie poziomu ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych podmiotów działających na Mazowszu;
 • Poprawa niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii o wysokiej skalowalności rozwiązań;
 • Podniesienie poziomu informatyzacji Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej UW poprzez integrację platformy e-usług z innymi systemami informatycznymi uczelni ulokowanymi w kampusach UW w różnych częściach miasta;
 • Poprawa jakości współpracy UW z organizacjami współpracującymi;
 • Poprawa konkurencyjności Uczelni, regionu, kraju oraz Unii Europejskiej dzięki korzystaniu z udostępnionych e-usług nie tylko mieszkańców regionu, ale także studentów i naukowców z kraju i zagranicy;
 • Uruchomienie nowych kanałów kontaktu ze studentami z zagranicy.

Press pack

Ściągnij press-pack (logotyp w formatach AI/PNG/EPS)

Projekt "Platforma usług elektronicznych Uniwersytetu Warszawskiego dla społeczności regionu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego